Your browser does not support JavaScript! Pls enable JavaScript and try again.
IPHONE FOR LIFE

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพมหานคร บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิตี้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บี.อี.เอส จำกัด และบริษัทในเครือของซิตี้กรุ๊ป ประเทศไทย (รวมเรียกว่า “ซิตี้”) เก็บ ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ มีความเกี่ยวข้องกับทุกท่านที่สมัครงานกับซิติ้ (ผู้สมัครงาน)  

2. ซิตี้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้:

(ก) ซิตี้จัดเก็บข้อมูลต่างๆของท่าน ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนทั้งทางตรงและทางอ้อม (ข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึง ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เพศ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งท่านได้สมัครใจให้ความยินยอมให้แก่ซิตี้ โดยระบุไว้ในประวัติการทำงาน (Resume) ซิตี้ยังจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้จากการสมัครงาน รวมทั้งการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่างๆในการสมัครงานกับซิตี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าถึงเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านอาจได้รับการร้องขอในการให้ข้อมูลอื่นๆประกอบการสมัครงานของท่าน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การสมัครงานของท่านดำเนินต่อไปได้ ท่านจำเป็นต้องตอบคำถามเฉพาะที่เป็นคำถามบังคับเท่านั้น ในส่วนของคำถามที่ไม่ได้เป็นคำถามบังคับนั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่านในการตอบ การเลือกที่จะไม่ตอบคำถามที่ไม่ใช่คำถามบังคับนั้นไม่มีผลต่อการดำเนินการสมัครงานของท่าน

(ข) หากท่านมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ้างอิงหรือบุคคลอื่นในประวัติการทำงานของท่าน (Resume) เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการแจ้งและให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่ซิตี้  

3. วัตถุประสงค์ของซิตี้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ซิตี้ทำการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(ก) ในกรณีที่ซิตี้จำเป็นต้องเก็บหรือประมวลผลเพื่อให้ซิตี้ดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนที่ท่านจะทำสัญญากับซิตี้:

(i) เพื่อปฎิบัติตามคำขอของท่านในการสมัครงานกับซิตี้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและประมวลผล เพื่อที่จะดำเนินการในการสมัครงานของท่าน

(ii) เพื่อจัดทำการสัมภาษณ์และการทดสอบที่จำเป็น เพื่อประเมินความเหมาะสม ความสามารถ คุณสมบัติในการจ้างงานกับซิตี้

(ข) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(i) ซิตี้อาจจะจำเป็นต้องจัดเก็บ ใช้ และ นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ

(ค) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของซิตี้ หรือบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน บุคลากร ความปลอดภัย การดำเนินธุรกิจของซิตี้ และลูกค้าของซิตี้ ซิตี้อาจบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่านจากกล้องวงจรปิดในขณะที่ท่านอยู่ในบริเวณสำนักงานของซิตี้ นอกจากนี้ซิตี้ยังสามารถขอภาพดังกล่าวจากบุคคลภายนอก สำหรับการดำเนินการตามความจำเป็น

(ง) กรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(i) เพื่อจัดเก็บใบสมัครงานและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรือในเอกสาร เพื่อโอกาสในการจ้างงานหากมีตำแหน่งงานที่อาจเหมาะสมกับคุณสมบัติของท่านในอนาคต

(ii) เพื่อการติดต่อในส่งข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานกับซิตี้ตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

(iii) เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ให้แก่ซิตี้ผ่านทางประวัติการทำงานหรือผ่านทางเว็บไซต์ แต่อย่างไรก็ตาม ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซิตี้ขอให้ท่านตอบคำถามที่เป็นคำถามบังคับเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ขอให้ท่านพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการให้ข้อมูลแก่ซิตี้

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในหมวดนี้ได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากซิตี้จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการประมวลผล หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของซิตี้ หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างกับท่าน การที่ท่านไม่ให้ความยินยอมอาจทำให้ซิตี้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ นอกจากนี้การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งซิตี้ได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ท่านจะทำการเพิกถอนความยินยอม

(จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของซิตี้

4. ซิตี้ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งใด

(ก) ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง: ซิตี้ทำการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับซิตี้ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือ ใบสมัครงานของท่าน

(ข) ได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ: ซิตี้อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงช่องทางออนไลน์ พนักงานปัจจุบันของซิตี้ในกรณีที่มีการแนะนำท่านในการสมัครงานกับซิตี้ บริษัทจัดหางาน หรือ บริษัทอื่นๆ

5. ซิตี้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใคร

บริษัทในเครือของซิตี้ทั้งที่อยู่ภายในประเทศไทยและต่างประเทศอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ หรือระบบของซิตี้ แต่อย่างไรก็ตามซิตี้จะไม่จัดส่งข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกจนกว่าการสมัครงานของท่านจะประสบผลสำเร็จ

6. ซิตี้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหรือไม่

ซิตี้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจ เพื่อปฎิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญา เช่น การจัดการการจ้างงาน และในบางกรณีการโอนข้อมูลไปให้บุคคลภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการ) ซึ่งอยู่ต่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศอาจมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ซิตี้ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามซิตี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ โดยซิตี้จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกของซิตี้ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากซิตี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทในกลุ่มของซิตี้ ซิตี้จะดำเนินการตามขั้นตอนในการโอนข้อมูลที่ปลอดภัยและรัดกุม กล่าวคือจะปฏิบัติตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการเดียวกัน (binding corporate rules)

7. ซิตี้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

(ก) ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการจ้างงานจากซิตี้ ซิตี้จะเก็บประวัติการทำงาน และข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ เป็นเวลา 3 (สาม) ปี หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสรรหา หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือทำลาย

(ข) ในกรณีที่ท่านได้รับการจ้างงานจากซิตี้ ซิตี้จะทำการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บเป็นข้อมูลพนักงาน ทั้งในรูปแบบของเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์

(ค) ในกรณีที่ซิตี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับซิตี้ ซิตี้จะทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้:  

(ก) ขอเข้าถึงและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้ซิตี้เปิดเผยแหล่งของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน 

(ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั่วไป และสามารถขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น  

(ค) ขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้  

(ง) ขอคัดค้านการจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด (direct marketing) 

(จ) ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

(ฉ) ขอให้ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์  

(ช) ขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใด ๆ ในกรณีที่ซิตี้ไม่มีฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไป  

(ซ) ร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวของท่านจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

9. ท่านสามารถติดต่อซิตี้ได้ผ่านช่องทางใด

กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อซิตี้ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์
อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล : HRTA@citi.com

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อีเมลนี้สำหรับการติดต่อเกี่ยวกับการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น

10. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ซิตี้อาจทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้เป็นครั้งคราว ซึ่งจะมีการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของซิตี้ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบต่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้า ซิตี้จะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไป และขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง (เมื่อกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการ) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป