Your browser does not support JavaScript! Pls enable JavaScript and try again.
IPHONE FOR LIFE

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานทรัพยากรบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพมหานคร บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิตี้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บี.อี.เอส จำกัด และบริษัทในเครือของซิตี้กรุ๊ป ประเทศไทย (รวมเรียกว่า “ซิตี้”) เก็บ ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ มีความเกี่ยวข้องกับท่านในฐานะพนักงานปัจจุบัน พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้าง ครอบคลุมถึง อดีตพนักงาน อดีตพนักงานชั่วคราว และอดีตพนักงานสัญญาจ้าง (รวมเรียกว่า “พนักงาน”)  

2. ซิตี้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้:

(ก)ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส เชื้อชาติ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา รูปถ่าย ภาษา ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขพาสปอร์ต หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งท่านได้ระบุในประวัติส่วนตัว หลักฐานรับรองการศึกษา หลักฐานรับรองการทำงาน ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตรของท่าน ใบอนุญาต หลักฐานหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือเอกสารอื่นๆ

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน รหัสพนักงาน รหัสตัวแทน ตำแหน่ง ข้อมูลการทำงาน สถานที่ทำงาน ปีที่ทำงาน เงินเดือน ผลประโยชน์ สวัสดิการ ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฎิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตการทำงานของพนักงานต่างชาติ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อใช้ในการเข้าระบบซิตี้ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ ระบบและทรัพย์สินของซิตี้ เสียง การบันทึกภาพและเสียง และข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางวินัยของพนักงาน 

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งรวมถึงใบรับรองแพทย์ ภาวะทางสุขภาพ ข้อมูลการลาป่วย ข้อมูลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลความบกพร่องทางกายภาพ ข้อมูลความผิดทางวินัย ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบประวัติพนักงาน เช่น ประวัติอาชญากรรม

(ง) สำหรับพนักงานที่ดำรงตำแหน่งสำคัญ (Key Person) ซิตี้อาจมีการเก็บข้อมูลนอกเหนือไปจากข้อมูลข้างต้น อันได้แก่ เอกสารทางภาษี เอกสารเครดิตบูโร และข้อมูลการฝึกอบรม

(จ) ซิตี้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน  อาทิ บิดามารดา บุตร บุคคลอ้างอิง คู่สมรส และ/หรือ คู่ชีวิต ในช่องทางต่างๆ รวมถึง ทะเบียนสมรส สูติบัตร สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต ซิตี้อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของท่าน ก่อนจะนำข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆกับท่านมาให้กับซิตี้ โปรดแจ้งให้บุคคลดังกล่าวของท่านรับทราบ และให้ความยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่ซิตี้

3. วัตถุประสงค์ของซิตี้ในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ซิตี้ทำการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(ก) ในกรณีที่ซิตี้จำเป็นต้องเก็บ หรือประมวลผลเพื่อให้ซิตี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำกับซิตี้ รวมถึงการดำเนินตามคำขอของท่านก่อนที่ท่านจะทำสัญญากับซิตี้:

(i) เพื่อระบุเงื่อนไขของสัญญาการจ้างงาน ขอบเขตงาน เงินเดือน สวัสดิการ ระยะเวลาการจ้างงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆเพื่อจัดทำการจ้างงาน รวมไปถึงปฎิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญาภายใต้สัญญาการจ้างงาน และการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมสัญญา  เอกสารแนบ นโยบาย กฏระเบียบ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

(ii) เพื่อการจัดทำหมายเลขพนักงาน รหัสตัวแทน ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบของซิตี้ในการทำกิจกรรมภายใต้สัญญาจ้าง

(iii) เพื่อจัดทำบัตรพนักงาน จัดและให้สิทธิในการเข้าออกสถานที่ทำงาน และสิทธิในการเข้าระบบตามตำแหน่งของท่านที่ระบุภายใต้สัญญาจ้าง และซิตี้ยังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ท่านปฎิบัติงานภายใต้สัญญาการจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(iv) เพื่อจัดทำการจ่ายเงินหรือหักเงินจากบัญชีของท่านที่ระบุไว้ ตามวิธีการต่างๆ ที่ท่านได้ตกลงกับซิตี้เป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงเงินเดือน โบนัส การชำระเงินคืนด้านสวัสดิการต่างๆ

(v) เพื่อจัดทำข้อมูลวันทำงาน ชั่วโมงการทำงาน วันลาพักร้อน และวันลาต่างๆ

(vi) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ และเพื่อดุลพินิจด้านการจ้างงาน หรือบอกเลิกสัญญา การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจจะถูกนำไปใช้เพื่อการจัดเตรียมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

(vii) เพื่อจัดหาที่พักอาศัยและการเดินทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจ้างงาน
หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลตามคำขอของซิตี้ ซิตี้อาจไม่สามารถจัดทำสัญญาการจ้างงาน หรือปฎิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ซึ่งอาจรวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่างๆด้วย

(viii) เพื่อมีอำนาจบริหาร จัดการ และกระทำการกิจกรรมอื่นใดในการประกอบธุรกิจการค้าตามปกติ หรือในสถานการณ์พิเศษ ภายในซิติ้และบริษัทในเครือ รวมถึงเพื่อติดต่อ สื่อสาร และประสานงานกับบุคคลอื่นใดทั้งภายในและภายนอก ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน

(ข) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(i) เพื่อลงทะเบียนและเพื่อนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการจ้างงาน และการเลิกจ้าง หรือการลาออก ให้แก่สำนักงานประกันสังคม

(ii) เพื่อปฎิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร กฎหมายด้านภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฏ Foreign Account Tax Compliance และมาตรฐานการรายงานของสหรัฐอเมริกา (Common Reporting Standard of the United States of America) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(iii) เพื่อการจัดการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะต่างๆ และรายงานต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

(iv) ในกรณีพนักงานต่างชาติ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ในการขอใบอนุญาตการทำงาน และวีซ่า เพื่อใช้ในการทำงานตามกฎหมายของประเทศไทย

(v) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางกายภาพจะถูกเก็บ ใช้ และเปิดเผยตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

(vi) เพื่อบันทึกและเก็บรักษาบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างพนักงานและลูกค้าของซิตี้ ตามนโยบายและขั้นตอนในการทำงานของซิตี้ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(vii) เพื่อจัดส่งข้อมูลของท่านไปให้บริษัทในเครือของซิตี้  หน่วยงานราชการและภาครัฐต่างๆ หรือศาล

(ค) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของซิตี้ หรือบุคคลที่สาม

(i) เพื่อการตรวจสอบ ป้องกัน สืบสวน หรือดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำทุจริต หรือการละเมิดสัญญาจ้าง นโยบาย หรือกฏต่างๆ ของซิตี้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือของซิตี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการกระทำความผิดทางวินัยของพนักงาน

(ii) เพื่อตรวจสอบการใช้ข้อมูล ทรัพย์สิน ช่องทางการสื่อสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ของซิตี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายของซิตี้ กฏระเบียบ รวมถึงให้การสนับสนุนและวางแผนในการทำงาน

(iii) เพื่อตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น และก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อการดำเนินธุรกิจและชื่อเสียงของซิตี้

(iv) เพื่อปกป้องสิทธิของซิตี้ ทรัพย์สินของซิตี้ บุคลากรของซิตี้ ความปลอดภัยของซิตี้ การดำเนินธุรกิจของซิตี้ และลูกค้าของซิตี้ ซิตี้อาจทำการบันทึกเสียงสนทนาระหว่างท่านกับพนักงานของซิตี้ นอกจากนี้ซิตี้สามารถบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่านจากกล้องวงจรปิดบริเวณสำนักงานหรือสาขาของซิตี้ นอกจากนี้ซิตี้ยังสามารถขอภาพดังกล่าวจากบุคคลภายนอก สำหรับการดำเนินการตามความจำเป็น

(v) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ ของซิตี้ และเพื่อทำให้แน่ใจว่าระบบดังกล่าวมีความปลอดภัยที่เพียงพอ หรือป้องกันโปรแกรมผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบของซิตี้

(vi) เพื่อตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับคำร้อง ข้อโต้แย้ง หรือข้อสงสัยอื่นๆ ที่มีเกี่ยวกับท่าน เช่น การจ้างงานของท่านกับซิตี้ การบริการ หรือผลการปฎิบัติงานของท่าน เป็นต้น

(vii) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์จากการลาออกจากการทำงาน เพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาการรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร

(ง) กรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(i) เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ของท่านในบางกรณี สำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ซิตี้อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือขอใบรับรองแพทย์ของท่าน เพื่อทำการประเมินและอนุมัติการลาป่วย หรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการจ้างงาน หรือการชำระเงินคืนด้านการรักษาพยาบาลต่างๆ (ถ้ามี)

(ii) เพื่อลงข่าวรูปภาพของท่านบนสื่อสาธารณะต่างๆของซิตี้ เช่น เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อสังคมออนไลน์
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในหมวดนี้ได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากซิตี้จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการประมวลผล หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของซิตี้ หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างกับท่าน การที่ท่านไม่ให้ความยินยอมอาจทำให้ซิตี้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ นอกจากนี้การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งซิตี้ได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ท่านจะทำการเพิกถอนความยินยอม

(จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของซิตี้

(ฉ) ในกรณีที่การจัดเก็บหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต เช่นอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยร้ายแรง

4. ซิตี้ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งใด

(ก) ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง: ซิตี้ทำการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับซิตี้ โดยตรงจากขั้นตอนของการจ้างงาน และในระบบของซิตี้

(ข) ได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ: ซิตี้อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงช่องทางออนไลน์ บุคคลที่สามซึ่งทำการตรวจสอบประวัติ โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย ศาลและหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ซิตี้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใคร

ซิตี้อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทในเครือของซิตี้ทั้งที่อยู่ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการจ้างงานระหว่างท่านกับซิตี้ เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

(ข) ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งทำหน้าที่ให้บริการกับซิตี้ รวมถึง บริการด้านบัญชีเงินเดือน บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือการตรวจสอบประวัติต่างๆ

(ค) ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมในการติดต่อกับซิตี้และมอบข้อมูลของท่าน รวมถึงข้อมูลที่ท่านสมัครสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ด้านการเงินต่างๆ จากสถาบันการเงินอื่นๆ 

(ง) ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภายนอก กรณีที่มีข้อโต้แย้ง การฉ้อโกง การปฏิบัติการด้านกฎหมาย การดำเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึงการป้องกันสิทธิของซิตี้ ทรัพย์สินของซิตี้ บุคลากรของซิตี้ ความปลอดภัยของซิตี้ การดำเนินธุรกิจของซิตี้ และลูกค้าของซิตี้

(จ) ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอกของซิตี้ รวมทั้งผู้สอบบัญชี

(ฉ) หน่วยงานซึ่งมีอำนาจในการกำกับดูแล ดำเนินคดี หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หรือหน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ

(ช) บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในซิตี้ หรือในสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ ของซิตี้ และ 

(ซ) บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งซิตี้ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทราบเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ซิตี้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหรือไม่

ซิตี้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจ เพื่อปฎิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญา เช่น การจัดการการจ้างงาน และในบางกรณีการโอนข้อมูลไปให้บุคคลภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการ) ซึ่งอยู่ต่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศอาจมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากที่หน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ซิตี้ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 
อย่างไรก็ตามซิตี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ โดยซิตี้จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกของซิตี้ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากซิตี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทในกลุ่มของซิตี้ ซิตี้จะดำเนินการตามขั้นตอนในการโอนข้อมูลที่ปลอดภัยและรัดกุม กล่าวคือจะปฏิบัติตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการเดียวกัน (binding corporate rules)

7. ซิตี้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

(ก) ซิตี้จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน และเก็บเป็นเวลา 10 (สิบ) ปี หลังจากการจ้างงานได้สิ้นสุดลง ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น

(ข) ในกรณีที่ซิตี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับซิตี้ ซิตี้จะทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้: 

(ก) ขอเข้าถึงและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้ซิตี้เปิดเผยแหล่งของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน 

(ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั่วไป และสามารถขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 

(ค) ขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ 

(ง) ขอคัดค้านการจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง (direct marketing) 

(จ) ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(ฉ) ขอให้ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ 

(ช) ขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใด ๆ ในกรณีที่ซิตี้ ไม่มีฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไป 

(ซ) ร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวของท่านจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

9. ท่านสามารถติดต่อซิตี้ได้ผ่านช่องทางใด

กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อซิตี้ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์
อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล dpo.officethailand@citi.com

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อีเมลนี้สำหรับการติดต่อเกี่ยวกับการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น

10. การอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะพนักงาน การจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อซิตี้และต่อพนักงานเอง ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พนักงานควรจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลนั้นๆ ในทันที หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

11. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ซิตี้อาจทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้เป็นครั้งคราว ซึ่งจะมีการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของซิตี้ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบต่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้า ซิตี้จะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไป และขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง (เมื่อกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการ) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป